Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti C

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti C“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 18.07.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4207/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy Volkswagen Caddy 4 Dodávka alebo ekvivalent“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 10.07.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4160/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s elektro-hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík  Citroen JUMPER COMBI L1H1 alebo ekvivalent“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 08.07.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4145/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Profil verejného obstarávateľa

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Názov organizácie:            Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Sídlo:                                          Garbiarska 4, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:         Mgr. Zdena Sloviková – poverená zastupovaním riaditeľa
IČO:                                             00696871
DIČ:                                             2020786405
Email:                                         vo.sspmk@gmail.com
Tel.:                                             +421 55 79 66 519

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.