Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice prevádzkuje denný stacionár v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 17.00 h. V dennom stacionári sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je:

a ) stravovanie 

b ) zaopatrenie

Poberanie stravy klientov denného stacionára zo strediska sociálnej pomoci mesta Košice je povinné (jedno jedlo denne).

V prípade, že sa klient rozhodne stravu poberať, stravovanie sa mu poskytuje podľa jeho zdravotného stavu a to:

  • strava racionálna (raňajky, desiata, obed, olovrant)
  • strava šetriaca  (raňajky, desiata,obed,olovrant)
  • strava diabetická (raňajky, desiata, obed, olovrant)

V dennom stacionári sa ďalej poskytuje záujmová činnosť, kultúrna činnosť a rôzne formy terapií a to:

  • ergoterapia: spoločná skupinová práca s klientmi, používanie rozličných metód práce
  • muzikoterapia: pasívna – počúvanie a vnímanie hudby
    aktívna – produkcia hudby
  • arteterapia: maľovanie, modelovanie, práca s hlinou a iným materiálom, skrášľovanie okolia, výroba darčekov……
  • relaxácia, meditácia, cvičenie s využitím aromaterapie : relaxácia svalstva pohybovej sústavy a uvoľňovanie psychického napätia
  • biblioterapia: čítanie vybraného textu s následným rozborom či imagináciou v skupine,  sociálne poradenstvo, účasť na túrach, výletoch a kultúrnych podujatiach.