dennom stacionári možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý:

  •  je odkázaný na sústavnú starostlivosť
  •  je aspoň čiastočne mobilný
  •  nemá diagnostikované závažné psychiatrické ochorenie

Konanie o prijatí do denného stacionára sa začína na základe podpísanej písomnej žiadosti o umiestnenie do denného stacionára na predpísanom tlačive. Žiadosť o prijatie sa podáva na Magistráte mesta Košice a má obsahovať:

  • doklad o príjme žiadateľa (rozhodnutie o priznaní dôchodku)
  • vyjadrenie ošetrujúceho lekára na predpísanom tlačive
  • odborné psychiatrické vyšetrenie

Poverený zamestnanec Strediska sociálnej pomoci mesta Košice vykoná sociálne šetrenie, ktorého účelom je čo najobjektívnejšie posúdenie opodstatnenosti žiadosti občana o prijatie do denného stacionára.

Žiadosť o umiestnenie do denného stacionára pre dospelých
- (doc / 49 kB / stiahnuté 1199 krát)