Kontakt

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Garbiarska 4, 040 01 Košice

IČO: 00 696 871

Štatutárny zástupca:

Mgr. Zdena Sloviková – riaditeľka, mail: riaditel.sspmk@gmail.com

055/796 65 91 – Právnik pre oblasť sociálnych služieb

                                      mail: pravnik.sspmk@gmail.com

055/796 65 22 – Recepcia, mail: recepcia.sspmk@gmail.com

055/796 65 34 – Finančná učtáreň, mail: uctaren.ddkega@mail.t-com.sk

                                       hospodárka, mail: hospodar@mail.t-com.sk

055/796 65 39 – Pokladňa – vyplácanie dôchodkov

                                       mail: pokladna.sspmk@gmail.com

055/796 65 11 – Stravovací úsek, mail.: kuchyna.sspmk@gmail.com,

0907 719 458 – Vedúca stravovacieho úseku

                                       mail.: kuchyna.sspmk@gmail.com

055/796 65 15 – Zdravotný úsek, mail: zdravotny.usek@sspmk.sk

055/796 65 35 – Sociálny úsek, mail: soc.ddkega@mail.t-com.sk

055/796 65 57 – Vedúca sociálneho úseku – prijímanie klientov

                                        0911 991 876, mail: mhudakova.sspmk@gmail.com

055/796 65 22 – S – fon

055/796 65 22 – Prepravná služba

055/796 65 14 – Prevádzkový technik

                                        mail: prevadzkovytechnik@gmail.com

Zariadenie pre seniorov

Garbiarska 4, 040 01 Košice

recepcia – 055/796 65 22

Mail: recepcia.sspmk@gmail.com

Zariadenie opatrovateľskej služby

Južná trieda č. 23, 040 01 Košice

tel.: 055/622 30 39

0915 797 143 – vedúca sestra

Mail: zosjuznatriedake@gmail.com

Prepravná služba

Garbiarska 4, 040 01 Košice

tel.: 055/796 65 22

Služby v priestoroch Zariadenia pre seniorov

055/796 65 53 – Pedikúra

055/796 65 52 – Zubná ambulancia

0905 948 933 – Kaderníctvo