Kontakt

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Garbiarska 4, 040 01 Košice

IČO: 00 696 871

Štatutárny zástupca:

Mgr. Zdena Sloviková – poverená zastupovaním riaditeľa, mail: riaditel.sspmk@gmail.com

Sekretariát riaditeľa, mail: hudakova.sspmk@gmail.com

055/796 65 22 – Recepcia

055/796 65 34 – Finančná učtáreň, mail: uctaren.ddkega@mail.t-com.sk

                                       hospodárka, mail: hospodar@mail.t-com.sk

055/796 65 39 – Pokladňa – vyplácanie dôchodkov

055/796 65 11 – Stravovací úsek, mail.: strava.ddkega@mail.t-com.sk

055/796 65 15 – Zdravotný úsek

055/796 65 35 – Sociálny úsek, mail: soc.ddkega@mail.t-com.sk

055/796 65 57 – Sociálny úsek – vedúca sociálneho úseku

055/796 65 22 – S – fon

055/796 65 22 – Prepravná služba

Zariadenie pre seniorov

Garbiarska 4, 040 01 Košice

recepcia – 055/796 65 22

Zariadenie opatrovateľskej služby

Južná trieda č. 23, 040 01 Košice

tel.: 055/622 30 39

Prepravná služba

Garbiarska 4, 040 01 Košice

tel.: 055/796 65 22

Služby v priestoroch Zariadenia pre seniorov

055/796 65 53 – Pedikúra

055/796 65 52 – Zubná ambulancia

0905 948 933 – Kaderníctvo