Prepravná služba

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe:

a)  s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá  je podľa posudku príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny  odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, kompenzovanú prepravnou službou,
b)  ktorá je podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti  odkázaná na prepravnú službu,
c)  ktorá je  na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby umiestnená v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a súčasne spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby sa podáva na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP č. 48/A v Košiciach a zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára so Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice.

Prepravná služba sa objednáva minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase od 8.00 hodiny do 16.00 hodiny na telefónnom čísle 055/7966522.

Prevádzková doba je počas pracovných dní v čase od 7.00 hodiny do 15.00 hodiny.

 Úhrada za prepravnú službu sa určuje sumou čiastkových úhrad:

  •  0,30 za kilometer prepravnej vzdialenosti
  •  1,80 € za každú aj začatú hodinu státia (stojné)
  •  1,50 € za pristavenie vozidla, ak jazda začína mimo sídla prepravnej služby, t.j. Garbiarska č. 4 v Košiciach

Suma úhrady za prepravnú službu sa určí ako súčet súčinu počtu kilometrov a sumy 0,30 € za 1 km, súčinu počtu hodín státia a sumy 1,80 € za každú aj začatú hodinu státia, a 1,50€ v prípade, že jazda začína mimo sídla prepravnej služby.

Úhradu za prepravnú službu vyplatí prijímateľ priamou platbou vodičovi v deň jazdy a vodič prijímateľovi vystaví doklad.

Ak prijímateľ prepravnú službu využíva v prípade prepravy do Denného stacionára výška úhrady 1,30 € za 1 km sa znižuje o 50 % a upúšťa sa od platenia za stojné a pristavenie vozidla mimo sídla prepravnej služby.

Prepravná služba           Prepravná služba

Prílohy:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania prepravnej služby