Stravovanie dôchodcov

==================================================================================================

Zodpovedný pracovník:

Zuzana Danková, vedúca stravovacieho úseku, tel.č.: 796 65 11, mobil: 0907 719 458, mail: kuchyna.sspmk@gmail.com

Celodenné stravovanie je zabezpečené len pre prijímateľov pobytovej sociálnej služby v Zariadení pre seniorov, a to vlastnou kuchyňou, strava sa podáva v jedálni Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, na Garbiarskej 4.

V rámci obedov sa pripravujú 4 druhy stravy:

 • racionálna
 • diabetická
 • šetriaca
 • bezlaktózová (len pre klientov ZpS SSPmK)

Poberateľmi obedov sú:

 • prijímatelia sociálnych služieb ZpS, terénnej opatrovateľskej služby (forma donášky prostredníctvom zamestnanca príslušnej MČ)
 • zamestnanci SSPmK
 • dôchodcovia z MČ Košice – Staré mesto
 • dôchodcovia z MČ Košice – Sever
 • dôchodcovia z MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
 • dôchodcovia z MČ Košice – Západ
 • zamestnanci iných organizácií, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru súvisiacich s prevádzkou SSPmK
 • študenti v čase vykonávania praxe v ZpS

Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke SSPmK. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Imobilným klientom ZpS je strava podávaná priamo na izbách. Ak to vyžaduje zdravotný stav prijímateľa sociálnych služieb stravu podávame v upravenej forme (krájanú na kocky, mletú, mixovanú), v prípade potreby opatrovateľky pomáhajú pri podávaní stravy. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte DIA sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

Harmonogram výdaja obedov:

1.Obedy sa podávajú v jedálni v čase od 11.45 do 12.45 hod. pre  našich klientov ZpS (možnosť konzumácie obeda v jedálni až do 13.30 hod.)

 1. Odber stravy pre klientov opatrovateľskej služby  (cez donášku mestských častí) je v čase od 10.30 do 11.00 hod.
 2. Odber stravy  pre ostatných stravníkov  stravujúcich sa v jedálni a odoberajúcich stravu do obedárov je v čase od 12.30 do 13.30 hod.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného pre každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnym ročným obdobiam, zvyklostiam danej lokality a pripomienkam stravníkov. Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorej členmi sú: diétna sestra, vedúca stravovacej prevádzky, šéfkuchár, poverená vedúca zdravotného úseku a zástupcovia klientov. Jedálny lístok schvaľuje štatutár zariadenia.

Jedálny lístok je k dispozícii na webovej stránke www.sspmk.sk, vyvesený je tiež na nástenke pri vstupe do jedálne v stredisku, a tiež na jednotlivých oddeleniach ZpS.

Úhrada za stravovanie je určená v zmysle VZN č. 212 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta, odkaz TU

Poberatelia stravy majú možnosť vyjadrovať sa ku kvalite stravy a množstvu podávaného jedla od 01.03.2019 osobne priamo vedúcej stravovacej prevádzky, resp. riaditeľke zariadenia, ďalej formou dotazníkov (ktoré sú k dispozícii u vedúcej stravovacej prevádzky), ďalej tiež formou schránky určenej na podnety (ktorá je umiestnená vo vestibule strediska na recepcii – s označením „Schránka na podnety“), klienti ZpS aj prostredníctvom Stravovacej komisie, ktorá je tvorená 3 zástupcami z radov prijímateľov sociálnych služieb. Prípadne sa môžu k strave vyjadriť, aj zápisom do Knihy prianí a sťažností.

Jedálny lístok

38. týždeň od 14.09.2020 – 20.09.2020
39. týždeň od 21.09.2020 – 27.09.2020
Obedy pre klientov OS MČ Košice – Sever od 14.09. do 18.09.2020
Obedy pre klientov OS MČ Košice – Sever od 21.09. do 25.09.2020
Označovanie alergénov na JL