Zariadenie opatrovateľskej služby

Južná trieda č. 23, Košice

zos

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

 V zariadení sa:

a) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 

Žiadosti o posúdenie odkázanosti na túto sociálnu službu sa podávajú

na Magistráte mesta Košice (MMK), Trieda SNP 48/A v Košiciach.

Poradie žiadateľov je vedené centrálne na Magistráte mesta Košice

pre všetky zariadenia opatrovateľskej služby, t.j. výzvu realizuje MMK.

Mesto Košice zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby

v zariadeniach opatrovateľskej služby mesta Košice a mestských častí.

 

Aktuálny poradovník žiadateľov

je verejne dostupný na internetovej stránke Magistrátu mesta Košice

http://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis_socialne.htm

 

Pri nástupe do Zariadenia opatrovateľskej služby na Južnej triede 23 v Košiciach prijímateľ sociálnej služby predkladá tieto doklady:

 • občiansky preukaz, resp. iný doklad totožnosti
 • rozhodnutie o výške dôchodku
 • preukaz poistenca
 • preukaz ŤZP alebo ŤZP/S (ak je jeho vlastníkom)
 • poslednú prepúšťaciu správu alebo správu od ošetrujúceho lekára o aktuálnom zdravotnom stave, obsahujúcu informácie o užívaní liekov
 • potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára nie staršie ako 3 dni pred nástupom
 • vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 • doklady o majetkových pomeroch

V našom zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na dobu určitú a to po dobu troch mesiacov s možnosťou predlžovania poskytovania sociálnej služby po každých troch mesiacoch na základe predpísanej žiadosti prijímateľa sociálnej služby, ktorú podáva priamo u vedúcej zariadenia.

Naše zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu pre 12 prijímateľov sociálnych služieb. Priestory zariadenia sa nachádzajú v prízemnej časti obytného domu. Väčšina prijímateľov je imobilných alebo čiastočne mobilných. Prijímatelia sociálnych služieb majú k dispozícii spoločenskú miestnosť s televízorom, kde trávia svoj voľný čas. V letných mesiacoch majú možnosť využiť aj letnú terasu, kde si môžu spríjemniť chvíle pri káve, knihe alebo pri vzájomných rozhovoroch.

     Úhrady za sociálne služby v zariadení sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 130  účinným od 16.10.2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta.

Suma úhrady za základný rozsah poskytovaných sociálnych služieb sa určuje ako pomerná časť oprávnených ekonomických nákladov, pričom za základný rozsah poskytovaných sociálnych služieb pri  odkázanosti fyzickej osoby v stupni odkázanosti IV a menej sa považuje ubytovanie v dvojposteľovej izbe a odoberanie stravy 5 krát denne a to raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.

 

Výpočet celkovej úhrady v sumáre sa zjednodušene odvíja od:

 • úhrady za bývanie a ostatné služby (t.j. bývanie a ostatné služby i poplatok podľa typu izby)
 • úhrady za druh stravy prijímateľa podľa počtu odobratých jedál
 • úhrady za elektrické spotrebiče
 • pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (podľa stupňa odkázanosti)

 

Rozsah úhrad za poskytovanie sociálnej služby v zariadení sa pohybuje v sume približnej od 374,49 do 438,99 .

 

Podrobný rozpis úhrad za jednotlivé oblasti:

Úhrada za ubytovanie a ostatné služby je:

a)      v dvojposteľovej izbe pri stupni odkázanosti IV a menej je 244,59 €na mesiac

b)      v jednoposteľovej izbe pri stupni odkázanosti IV a menej je 274,59 €na mesiac

V prípade prijímateľa sociálnej služby, ktorého stupeň odkázanosti je V alebo VI sa suma úhrady podľa typu ubytovania zvyšuje o 0,20€ na deň, t.j. o 6,00 € na mesiac.

 

Zariadenie poskytuje pre prijímateľov 3 druhy stravy: racionálnu stravu, šetriacu stravu a diabetickú stravu.

Suma úhrady za stravovanie je vyjadrená percentuálne a v prípade odoberania stravy 5 krát denne, t.j. raňajky, desiata, obed, olovrant a večera je jej výška 129,90 € na mesiac.

 

Suma úhrady za stravovanie je:

 • raňajky 12%, t.j. 0,52 €na deň (15,60 € na mesiac)
 • desiata 9%, t.j. 0,39 €na deň (11,70 € na mesiac)
 • obed  45%, t.j. 1,95 €na deň (58,50 € na mesiac)
 • olovrant  9%, t.j. 0,39 €na deň (11,70 € na mesiac)
 • večera 25%, t.j. 1,08 €na deň (32,40 € na mesiac)
 • druhá večera v prípade diabetickej stravy 0,20 €na deň (6,00 € na mesiac)

 

Suma úhrady za užívanie elektrospotrebiča (t. j. chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnej rúry alebo prenosnej klimatizácie)

 • za každý elektrospotrebič 0,15 €na deň (4,50 € na mesiac).

 

     Starostlivosť o klientov zabezpečujú kvalifikovaní pracovníci.