Medzinárodný deň starších sme si pripomenuli so zamestnancami z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu zorganizovali 7. októbra 2021 pre našich seniorov zdravotno – výchovnú aktivitu, zameranú na problematiku zdravia. Cieľom uvedenej aktivity bolo informovať starších ľudí, o aktuálnych prioritných otázkach týkajúcich sa zdravia, za využitia edukačno-intervenčných prístupov, výučbových pomôcok a edičných materiálov. V prepojení na Medzinárodný deň starších ľudí a mesiac úcty k starším bolo uvedené zrealizované s potrebou upriamiť pozornosť na problémy seniorov a možnosti zlepšenia kvality ich života. Seniori sa edukovali na témy – životospráva v staršom veku, vybrané psychosociálne aspekty starnutia a očkovanie v staršom veku. V rámci individuálnej prevencie poradne zdravia si mohli dať zmerať výšku, váhu, vyšetriť vitálne funkcie, zmerať hladinu kyslíka. Uvedené aktivity prijímajú seniori s očakávaním. Ďalšia obdobná aktivita v spolupráci s RÚVZ v Košiciach je naplánovaná koncom októbra. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé a podnetné témy v rámci prednášok o zdraví.