Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je pobytová forma sociálnej služby, kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti na sociálnu službu IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje :

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

     Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov sa podávajú na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A v Košiciach na predpísanom tlačive.

     V prípade, ak prijímateľ spĺňa podmienky odkázanosti na sociálnu službu v zariadení, tak jeho žiadosť spolu s právoplatným rozhodnutím je Magistrátom mesta Košice odstúpená Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, kde je nová žiadosť zaevidovaná v zozname čakateľov o umiestnenie do zariadenia. Ak je prijímateľ na poradí, je písomne alebo telefonicky vyzvaný k nástupu s určením termínu uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Pri nástupe prijímateľ predkladá tieto doklady:

 • občiansky preukaz, resp. iný doklad totožnosti (fotokópia)
 • rozhodnutie o výške dôchodku
 • preukaz poistenca (fotokópia)
 • preukaz ŤZP alebo ŤZP/S (ak je jeho vlastníkom)
 • zdravotná dokumentácia v prípade zmeny ošetrujúceho lekára za lekára, ktorý dochádza do zariadenia. V prípade, že sa prijímateľ nerozhodne pre túto zmenu, poslednú prepúšťaciu správu alebo správu od ošetrujúceho lekára o aktuálnom zdravotnom stave obsahujúcu informáciu o užívaných liekoch
 • potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára
 • vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 • doklady o majetkových pomeroch

     Zariadenie pre seniorov prešlo rozsiahlou rekonštrukciou bytových jednotiek a poskytuje viaceré možnosti bývania a to jednoposteľové izby so samostatným príslušenstvom, jednoposteľové izby so spoločným príslušenstvom, dvojposteľové izby so spoločným príslušenstvom. Noví prijímatelia sú prevažne umiestňovaní v dvojposteľových izbách so spoločným príslušenstvom, nakoľko o jednoposteľové izby so samostatným príslušenstvom je zo strany prijímateľov už umiestnených v zariadení veľký záujem a ich počet nepostačuje počtu záujemcov o nich.

        Úhrady za sociálne služby v zariadení sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 130 účinným od 16.10.2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta. Suma úhrady za základný rozsah poskytovaných sociálnych služieb sa určuje ako pomerná časť oprávnených ekonomických nákladov, pričom za základný rozsah poskytovaných sociálnych služieb pri  odkázanosti fyzickej osoby v stupni odkázanosti IV a menej sa považuje ubytovanie v dvojposteľovej izbe a odoberanie stravy 5 krát denne a to raňajky, desiata, obed, olovrant, večera . Prijímateľ môže odoberať stravu aj v menšom rozsahu.

Úhrada za ubytovanie a ostatné služby je:

a)      v dvojposteľovej izbe pri stupni odkázanosti IV a menej je 103,60 €na mesiac

b)      v jednoposteľovej izbe menšej ako 16 m² so spoločným príslušenstvom pri stupni odkázanosti IV a menej je 133,60 € na mesiac

c)       v jednoposteľovej izbe menšej ako 16 m² so samostatným príslušenstvom pri stupni odkázanosti IV a menej je 148,60 € na mesiac

d)      v jednoposteľovej izbe väčšej ako 16 m² so spoločným príslušenstvom pri stupni odkázanosti IV a menej je 148,60 € na mesiac

e)     jednoposteľovej izbe väčšej ako 16 m² so samostatným príslušenstvom pri stupni IV a menej je 163,60 € na mesiac

V prípade prijímateľa sociálnej služby, ktorého stupeň odkázanosti je V alebo VI sa suma úhrady podľa typu ubytovania zvyšuje o 0,20 € na deň, t.j. 6,00 € na mesiac.

Zariadenie poskytuje pre prijímateľov 3 druhy stravy: racionálnu stravu, šetriacu stravu a diabetickú stravu.

Suma úhrady za stravovanie je vyjadrená percentuálne a v prípade odoberania stravy 5 krát denne, t.j. raňajky, desiata, obed, olovrant a večera je jej výška 129,90 € na mesiac. Prijímateľ má možnosť odoberať stravu aj v menšom rozsahu, pričom sumu úhrady je možné znížiť maximálne o 43 %.

Suma úhrady za stravovanie je:

a)      raňajky 12 %, t.j. 0,52 € na deň (15,60 € na mesiac)

b)     desiata 9 %, t.j. 0,39 € na deň (11,70 € na mesiac)

c)     obed 45 %, t.j. 1,95 € na deň (58,50 € na mesiac)

d)     olovrant 9 %, t.j. 0,39 € na deň (11,70 € na mesiac)

e)     večera 25 %, t.j. 1,08 € na deň (32,40 € na mesiac)

f)      druhá večera v prípade diabetickej stravy 0,20 € na deň (6,00 € na mesiac)

     Za užívanie elektrospotrebiča, t.j. chladnička, mraznička, práčka, mikrovlnná rúra alebo prenosná klimatizácia je suma úhrady za každý elektrospotrebič 0,15 € na deň (4,50 € na mesiac).

Sociálne služby pre prijímateľov sociálnej služby zabezpečuje 72 zamestnancov na úsekoch riaditeľa, ekonomicko-prevádzkovom, sociálnom, zdravotnom a stravovacom.

Naši prijímatelia majú možnosť privátne využívať služby:

 • stomatologickej ambulancie
 • pedikúry
 • kaderníctva

Tieto prevádzky sa nachádzajú v budove Strediska sociálnej pomoci mesta Košice.