Zariadenie opatrovateľskej služby

KARANTÉNNE CENTRUM

Zariadenie opatrovateľskej služby, na Južnej triede 23 funguje v súčasnej dobe ako Karanténne centrum. Bolo zriadené pre zabezpečenie koordinovaného a bezpečného bezodkladného prijímania nových prijímateľov sociálnej služby za účelom, dodržiavania 10 – 14 dňovej karantény v súvislosti s výskytom COVID – 19 v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Prijímateľ je umiestnený do príslušného ZSS (ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice) až po skončení karantény, ktorú absolvoval v karanténnom centre a potvrdení negatívneho výsledku z odobratého biologického materiálu (výter z orofaryngu) na COVID-19, alebo po ukončení karantény na základe odporúčania lekára.

Pri nástupe do príslušného ZSS sa prijímateľ preukáže potvrdením o zdravotnom stave a o tom, že mu bola ukončená karanténa a nemá nariadené ďalšie karanténne opatrenia z dôvodu ochorenia COVID-19, alebo iných infekčných ochorení.

Zodpovedná osoba:

vedúca sestra: Mgr. Henrieta Ptašinská

Tel.: +421 55 622 30 39, mobil: +421 915 797 143, e-mail: zos@sspmk.sk

Prijímanie klientov zabezpečuje:

Vedúca sociálneho úseku: JUDr. PhDr. Martina Netolická

Tel.: +421 55 796 65 57, mobil: +421 911 991 876,  e-mail: socialny.usek@sspmk.sk

===============================================================

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice

Zastúpené: Mgr. Zdenka Sloviková, riaditeľka

„Staráme sa o tých, na ktorých zdraví, pohode a bezpečí nám s pribúdajúcim vekom záleží.“

Adresa zariadenia:

Južná trieda 23, 040 01 Košice

Vedúca sestra: Mgr. Henrieta Ptašinská

tel.: +421 55 622 30 39, mobil: +421 915 797 143

e-mail: zos@sspmk.sk

Kapacita : 12 miest, na dobu určitú

Prijímanie klientov zabezpečuje:

Vedúca sociálneho úseku: JUDr. PhDr. Martina Netolická

tel: +421 55 796 65 57, mobil: +421 911 991 876

e-mail: socialny.usek@sspmk.sk

Zodpovedný sociálny pracovník: Mgr. Monika Micáková

tel.: +421 55 796 65 35

e-mail: monika.micakova@sspmk.sk

Pobytová forma sociálnej služby, ktorá je poskytovaná na základe rozhodnutia obce/Mesta Košice o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“).

Centrálna evidencia žiadateľov o sociálnu službu pre všetky zariadenia opatrovateľskej služby je vedená na Magistráte mesta Košice – Referáte sociálnych vecí. Žiadateľ, ktorý je prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé uvoľnené miesto v jednom zo zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Košice a to bez ohľadu na to, o ktoré zariadenie ide.

Aktuálny poradovník žiadateľov

je verejne dostupný na internetovej stránke Magistrátu mesta Košice TU

V zariadení sa poskytujú:

  1. odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť (zabezpečovaná prostredníctvom oprávnených agentúr ADOS),
  2. obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  3. zabezpečuje sa záujmová činnosť a utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

V ZOS sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Ako požiadať o sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby:

  1. Plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby požiada Mesto Košice o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Formulár žiadosti je dostupný na Magistráte mesta Košice TU
  2. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
  3. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.
  4. V prípade záujmu o sociálnu službu v ZOS, občan požiada o zaradenie do centrálnej evidencie žiadateľov o sociálnu službu, ktorú vedie Magistrát mesta Košice, Referát sociálnych vecí.

Prílohy:

Cenník sociálnych služieb ZOS

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy ZOS