Vízie

Zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.
Dosiahnutie vysokej kvality ponúkaných služieb prostredníctvom napĺňania štandardov kvality tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých prijímateľov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.

Ciele

Uplatňovaním inovatívnych prístupov trvalo skvalitňovať služby zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby a efektivitu hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Ponúknuť a poskytovať kvalitné, efektívne a komplexné sociálne služby, orientované na prijímateľa sociálnej služby, zohľadňujúce jeho individuálne potreby s uplatňovaním holistického prístupu.
Podporiť prechod prijímateľov sociálnej služby z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť.
Vytvoriť a zabezpečiť podmienky, ktoré udržia a zabezpečia sociálnu integráciu prijímateľov sociálnej služby.

Politika kvality

Postaráme sa o vyššiu kvalitu života prijímateľov sociálnej služby, vytvoríme pre nich také prostredie, v akom by sme radi strávili jeseň života aj my.

Poslanie

Poslaním Strediska sociálnej pomoci mesta Košice je poskytovať kvalitné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Mesta Košice a v súlade s Komunitným plánom rozvoja sociálnych služieb v meste Košice, Programom rozvoja mesta Košice a Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji.
Poskytovať pre seniorov kvalitné sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného a čo najsamostatnejšieho života.

Transparentná organizácia

Postaráme sa o vyššiu kvalitu života našich klientov, vytvoríme pre nich také prostredie, v akom by sme radi strávili jeseň života
aj my.

ČÍTAŤ ĎALEJ
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this