O nás

Identifikácia zariadenia: 

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice je zariadenie sociálnych služieb so samostatnou právnou subjektivitou. 

Názov organizácie: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice. 

Sídlo a adresa organizácie: Garbiarska 4, 040 01 Košice. 

Právna forma organizácie: Rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. 

IČO: 00 696 871

Štatutárny zástupca: Mgr. Zdena Sloviková – riaditeľka

Zriaďovateľ: Mesto Košice 

Vznik organizácie: 14.12.1998 

Celkový počet zamestnancov: 105 

Počet klientov v ZpS: 188 

Počet klientov v ZOS: 12 

Politika kvality 

„Postaráme sa o vyššiu kvalitu života našich klientov, vytvoríme pre nich také prostredie, v akom by sme radi strávili jeseň života aj my.“ 

Poslanie 

Poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Mesta Košice, v súlade s Komunitným plánom rozvoja sociálnych služieb v meste Košice pre roky 2016 – 2020 (2025), Programom rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 a Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020. Poskytovať pre seniorov kvalitné sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného a čo najsamostatnejšieho života. 

Vízia 

Zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. 

Dosiahnutie vysokej kvality ponúkaných služieb prostredníctvom napĺňania štandardov kvality tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých prijímateľov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán. 

Strategický cieľ 

Uplatňovaním inovatívnych prístupov trvalo skvalitňovať služby zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby a efektivitu hospodárenia s finančnými prostriedkami. 

Motto

„Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“