Zariadenie pre seniorov

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice

Zastúpené: Mgr. Zdenka Sloviková, riaditeľka

„Postaráme sa o vyššiu kvalitu života našich klientov, vytvoríme pre nich také prostredie, v akom by sme radi strávili jeseň života aj my“.

Adresa zariadenia:

Garbiarska 4, 040 01 Košice

Manažér zdravotného úseku: PhDr. Petra Lisánska

tel.: +421 55 796 65 31, mobil: +421 907 973 299

e-mail:  zdravotny.usek@sspmk.sk

Kapacita : 188 miest, na dobu neurčitú

Prijímanie klientov zabezpečuje:

Vedúca sociálneho úseku: JUDr. PhDr. Martina Netolická

tel: +421 55 796 65 57, mobil: +421 911 991 876

e-mail: socialny.usek@sspmk.sk

Zodpovedný sociálny pracovník: Mgr. Lenka Danková

tel.: +421 55 796 65 35

e-mail: lenka.dankova@sspmk.sk

Zariadenie pre seniorov, na Garbiarskej ulici, ktorého zriaďovateľom je mesto Košice, prešlo rozsiahlou rekonštrukciou bytových jednotiek (jednoposteľové izby so samostatným príslušenstvom, jednoposteľové izby so spoločným príslušenstvom, dvojposteľové izby so spoločným príslušenstvom).

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Noví prijímatelia sú umiestňovaní prevažne v dvojposteľových izbách so spoločným príslušenstvom, nakoľko o jednoposteľové izby so samostatným alebo spoločným príslušenstvom je zo strany prijímateľov, už umiestnených v zariadení, veľký záujem. Kapacita zariadenia je 188 lôžok. Zariadenie pre seniorov je určené hlavne pre osamelých dôchodcov, ktorí tu majú zabezpečenú opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť.

Budova je rozdelená do štyroch pavilónov. Pavilón A (prízemie zariadenia), pavilón C (prechod medzi pavilónmi B a D) a pavilóny B a D, kde sa nachádzajú obytné jednotky klientov, ktoré pozostávajú z piatich poschodí. Disponujeme 29 dvojposteľovými izbami a 130 jednoposteľovými izbami. Izby v pavilóne D sú vybavené signalizačným zariadením, prostredníctvom ktorého si klient vie, v prípade potreby, privolať ošetrujúci personál. Zariadenie pravidelne navštevuje obvodný lekár, psychológ a psychiater.

Okrem obytných izieb je klientom k dispozícii spoločenská miestnosť, jedáleň, knižnica a kaplnka. V spoločenskej miestnosti sa konajú denne aktivity podľa harmonogramu činností, v jedálni sa okrem podávania stravy pre klientov uskutočňujú aj väčšie kultúrno-spoločenské akcie. V kaplnke je možné zúčastňovať sa rímsko-katolíckych a evanjelických bohoslužieb. Pre klientov máme k dispozícii tiež privátne služby, a to kaderníctvo, pedikúru, zubnú ambulanciu a bufet.

Zariadenie poskytuje klientom spoločenské a kultúrne vyžitie. Príjemnú atmosféru a pohodu sa snažia vytvárať aj pracovníci zariadenia, ktorí organizujú pre starkých rôzne posedenia, vystúpenia, besedy a rozhovory, ktoré nemalou mierou prispievajú k rovnováhe ich duševného zdravia.

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť.

Ako požiadať o sociálnu službu v zariadení pre seniorov:

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva obci, kde má občan trvalý pobyt.
 2. V prípade trvalého pobytu v Košiciach sa žiadosť o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu podáva na Magistráte mesta Košice, Referáte sociálnych vecí.
 3. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti (najmenej IV) a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan na príslušnom tlačive žiadosti o umiestnenie v zariadení pre seniorov Magistrát mesta Košice, ktorý  následne  odstúpi spisovú dokumentáciu zariadeniu, kde bude zaevidovaný do zoznamu žiadateľov. Zoznam žiadateľov je verejne prístupný na Evidencia žiadateľov o umiestnenie do ZPS k 31.01.2021

Prílohy:

Cenník sociálnych služieb ZPS

Pravidlá vedenia evidencie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby od 27.01.2020

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy ZPS