Profil verejného obstarávateľa

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Názov organizácie:            Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Sídlo:                                          Garbiarska 4, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:         Mgr. Zdena Sloviková – poverená zastupovaním riaditeľa
IČO:                                             00696871
DIČ:                                             2020786405
Email:                                         vo.sspmk@gmail.com
Tel.:                                             +421 55 79 66 519

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.