Prepravná služba

===============================================================

Prepravná služba sa objednáva minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase od 7.00 hodiny do 15.00 hodiny na telefónnych číslach 055/796 65 22  alebo  0917 981 985.

Mail: s-fon@sspmk.sk

Zodpovedný pracovník:

JUDr. PhDr. Martina Netolická, vedúca sociálneho úseku, tel.č.: 796 65 57, mobil: 0911 991 876, mail: socialny.usek@sspmk.sk

Ing. Marián Hudák, vedúci prevádzkový technik, tel.č.: 796 65 19, mobil: 0915 715 580, mail: prevadzkovy.usek@sspmk.sk

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe (posúdenému občanovi mesta Košice na danú sociálnu službu):

a) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá  je podľa posudku príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny  odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, kompenzovanú prepravnou službou,

b) ktorá je podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti  odkázaná na prepravnú službu,

c) ktorej  je  na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovaná pobytová alebo ambulantná sociálna služba v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a súčasne spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby sa podáva na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP č. 48/A v Košiciach a zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára so Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice.

Prevádzková doba je počas pracovných dní v čase od 7.00 hodiny do 15.00 hodiny.

 Úhrada za prepravnú službu na území mesta sa určuje ako jednotná suma pre každú prepravovanú osobu, bez závislosti na vzdialenosti takto:

a)   2,50 €, ak je prepravovaná jedna osoba,

b)   1,50 €, ak sú prepravované dve až štyri osoby súčasne,

c)    0,50 €, ak je prepravovaných viac ako päť osôb súčasne.

Úhrada za prepravnú službu sa zvyšuje o sumu:

a)   0,75 €, ak doba čakania na prepravovanú osobu presiahne 15 minút,

b)  1,50 €, ak doba čakania na prepravovanú osobu presiahne 30 minút,

c)   2,25 €, ak doba čakania na prepravovanú osobu presiahne 1 hodinu a za každú ďalšiu začatú hodinu.

Úhrada za prepravnú službu, ak je cieľ mimo územia mesta, sa určuje ako súčin počtu km prepravovanej vzdialenosti a sumy 0,45 € na jeden km.

Návrat do miesta začiatku prepravy po prerušení sa vždy posudzuje ako nová cesta.

Úhradu za prepravnú službu vyplatí prijímateľ priamou platbou vodičovi v deň jazdy a vodič prijímateľovi vystaví doklad.

Úhradu neplatí sprievodca osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP.

Ak sa fyzickej osobe odkázanej na prepravnú službu poskytuje pobytová alebo ambulantná sociálna služba v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice suma za prepravnú službu sa znižuje o 10 %   (*platí pre úhradu za prepravnú službu na území mesta a úhradu za prepravnú službu ak je cieľ mimo územia mesta. **nevzťahuje sa na úhradu za prepravnú službu v prípade čakania na prepravovanú osobu)

 

Prepravná služba           Prepravná služba

Prílohy:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania prepravnej služby