Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci S-fon

Zodpovedný pracovník:

JUDr. PhDr. Martina Netolická, vedúca sociálneho úseku, tel.č.: 796 65 57, mobil: 0911 991 876, mail: socialny.usek@sspmk.sk

Ing. Marián Hudák, vedúci prevádzkový technik, tel.č.: 796 65 19, mobil: 0915 715 580, mail: prevadzkovy.usek@sspmk.sk

Zodpovedný sociálny pracovník: Bc. Katarína Tökölyová

tel.: +421 55 796 65 35

e-mail: katarina.tokolyova@sspmk.sk

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácii alebo zabezpečiť jej riešenie.

Podmienky na poskytovanie sociálnej služby sú:

  1. potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom  zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom o sociálnu službu
  2. zavedená pevná linka v domácnosti
  3. trvalý pobyt na území mesta Košice
  4. osamelosť klienta v domácnosti

Suma úhrady za monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci je 6,00 € za kalendárny mesiac.

V prípade, keď sa služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci poskytuje v časti kalendárneho mesiaca, sa suma úhrady 6,00 € nemení.

Prílohy:

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na S-fon SSPmK

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

Žiadosť o zaradenie do databázy S-fon