Profil verejného obstarávateľa

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Názov organizácie:                  Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Sídlo:                                          Garbiarska 4, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:               MUDr. Ján Valko, PhD., MPH – riaditeľ
IČO:                                            00696871
DIČ:                                            2020786405
Email:                                        ddkega@mail.t-com.sk
Tel.:                                            055/796 65 13

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.