Pravidelné supervízie vedené externou supervízorkou

Ako poskytovateľ sociálnej služby zabezpečujeme priebežne počas roka pravidelnú externú riadiacu supervíziu pre vedúcich zamestnancov a externú supervíziu pre odborných zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby. Supervízia nám bola nápomocným nástrojom aj v prvom polroku 2023 pri zavádzaní zmien vo fungovaní organizácie. Formovali sa u nás pracovné tímy, vznikajúce na jednotlivých oddeleniach zariadenia. Aktuálne tím tvorí: sociálny pracovník, opatrovateľ, praktická sestra – asistent a sestra. Skupiny pracovali veľmi významne pomocou supervízora. Naďalej pracujú so supervízorom na riešení rôznych problémov, prítomných v profesionálnych situáciách. Cieľom supervízie je skvalitňovanie práce zamestnancov, podpora rozvoja  zručností, profesijný rast, videnie pred…, sebareflexia, sebapoznanie, nadhľad aj odborná „sebakontrola“. Zamestnancom má supervízia dopomôcť k tomu, aby mali dobrý pocit zo svojej práce, aby boli motivovaní, cítili sa kompetentní a naďalej prácu vykonávali s cieľom predchádzať syndrómu vyhorenia. Našou externou supervízorkou je odborníčka v tejto oblasti, profesionálka v odbore doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.