Prvá schôdza Rady klientov

Keďže bola u nás, na Garbiarskej, opäť obnovená činnosť Rady klientov, a boli zvolení jej zástupcovia, malo vedenie Zariadenia pre seniorov, na čele s pani riaditeľkou Zdenkou Slovikovou, možnosť stať sa účastníkmi prvej schôdze Rady klientov. Pani riaditeľka predstavila oboch zástupcov klientov, pána Knoteka a pána Robského, zároveň bol klientom predstavený aj pracovný tím zamestnancov pracujúcich po boku pani riaditeľky. Zástupcovia klientov si plne uvedomujú svoju rolu, že sú poradným orgánom vedenia nášho zariadenia v oblasti práv všetkých klientov a ich dôstojného života. Pripravili si celý rad rôznych podnetov, postrehov aj nápadov na vylepšenie, či zmenu ich “domova“ a podmienok v ňom. Prajeme zástupcom Rady klientov veľa optimizmu pri napĺňaní ich cieľov.