Spätná väzba od odborníka

Vážená pani riaditeľka,

úctivo si Vám dovoľujem poďakovať a popriať všetko dobré. Stretnutia obe vedúce – sociálneho aj opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku skvele naplánovali. Stratégia rozdelenia zamestnancov do tímov prebieha podľa plánu, dokonca s bonusmi, ktoré sa môžu diať iba v organizácii s tak vysokou kultúrou. Vrúcna vďaka, ako to máte nastavené. Komunikácia je otvorená, kompetencie si vedúce pekne držia s úžasnou snahou o hľadanie najlepších spôsobov riešenia. Prešli sme si každé poschodie, v každej tímovej skupine je nastavené riešenie, identifikované sú silné stránky aj potreby, ktoré sa ešte dolaďujú. Vymedzené riešenia, ktoré sa v procese prirodzene dejú, ale aj riziká, sme ošetrili individuálnou supervíziou aj tímovou s kolegami. Máme dohodnutý aj ďalší postup, ošetrené možnosti a riziká, ktoré pri zmenách môžu nastať a sú už nachystané tiež stratégie riešenia, v prípade akýchkoľvek nepredvídaných rizík, krízovej situácie sú taktiež nastavené procesy riešenia. Prajem vám pokoj v duši a spokojnosť, dokonca hrdosť na svoj tím kolegov, ktorých vediete. V organizácii je pod Vašim profesionálnym vedením už pekne vidieť ako napredujete a postupne dosahujete spokojnosť klientov. Je za Vami vidieť množstvo práce, aj čo sa zavedenia štábnej kultúry v org. týka, personálu, prostredia, zvyšovania úrovne a kvality zariadenia. Personál sa postupne učí čo najcitlivejšie vnímať potreby a podporovať dobré vzťahy na pracovisku a vidieť, že na to reaguje dobre, empaticky. Uvedené sa prenesie aj na klientov.

Teším sa na ďalšie intervencie u Vás  a neustále zvyšovanie kvality vo Vašej organizácii.

S úctou

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.