Vďaka dotáciám zakúpime zdvíhacie zariadenia

Cez podporu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPaSVSR) a mesta Ķošice, do konca roka zakúpime dva kusy zdvíhacích zariadení, pre lepšiu manipuláciu s prijímateľmi sociálnej služby s obmedzenou schopnosťou pohybu. MPSVaRSR poskytlo nášmu zariadeniu pre seniorov pre tento účel dotáciu vo výške 8000 € a mesto Košice vo výške 5600 €. Zakúpené budú vysoko kvalitné výškovo nastaviteľné vakové zdvíhacie zariadenia, ktoré budú k dispozícii pre opatrovateľov na podlažiach, kde sú umiestnení imobilní prijímatelia sociálnej služby. V trakte D, tak už bude každé z piatich podlaží vybavené vhodným zdvíhacím zariadením na zabezpečenie efektívneho a dôstojného presunu takýchto prijímateľov. V súvislosti so zabezpečením kvalitnej sociálnej služby a ošetrovateľskej starostlivosti, vzniká vo všeobecnosti v zariadeniach sociálnych služieb potreba zakúpenia zdvihákov s bezpečnou pracovnou záťažou, vrátane sieťových vakov, pre bezpečný, pohodlný a dôstojný transport a hygienické úkony. Zdvíhacie zariadenie je veľmi dobrou pomôckou pre opatrovateľov pri osobnej starostlivosti o imobilných prijímateľov. Manipulácia s nimi a ich premiestňovanie je jednoduchšie a menej fyzicky náročné.