Absolvovali sme kurz prvej pomoci

Keďže pracujeme v zariadení pre seniorov s prijímateľmi sociálnej služby pri rôznych podporných a aktivizačných činnostiach, časť odborného personálu sociálneho úseku a vedúcich zamestnancov absolvovala kurz prvej pomoci. Kurz prebiehal pod vedením skúsenej lektorky a dvoch inštruktoriek. Získali sme teoretické vedomosti aj praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, pri náhlych neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie, alebo život kohokoľvek z prijímateľov sociálnej služby, alebo zamestnancov. Okrem poskytnutia prvej pomoci bolo školenie zamerané aj na inštruktáž k používaniu automatického externého defibrilátora (AED), ktorý je umiestnený v našom Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici č. 4 a je k dispozícii v prípade potreby aj pre verejnosť. Pri včasnom a správnom poskytnutí prvej pomoci sa zvyšuje naša šanca na prežitie.