Budeme aj my nápomocní?

Exaktný vedecký výskum, ktorý má aplikovať teóriu do praxe, je vždy spojený s novátorstvom s cieľom posunúť skúmanú problematiku o krok ďalej. Klienti nášho zariadenia, sa po dohode medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vedením nášho zariadenia pre seniorov, stanú súčasťou takéhoto výskumu. Jedná sa o zber dát v rámci medzinárodného projektu AURORA, ktorý sa realizuje ako pilotná štúdia a týka sa kvality života seniorov pred pandémiou, v čase pandémie a v súčasnej dobe. Výskum sa bude realizovať formou distribúcie dotazníkov medzi klientov, za dodržania všetkých protipandemických opatrení. Dotazník je dobrovoľný a anonymný. Celá štúdia je riadne schválená Etickou komisiou Fakulty zdravotníckych věd Univerzity Palackého v Olomouci. Sme presvedčení, že tento konkrétny výskum, do ktorého sa zapoja aj naši klienti, podobne ako všetky relevantné vedecké výskumy, prispeje, hoc nepatrným spôsobom, k neustálej snahe ľudstva dosiahnuť čo najlepšiu  kvalitu života pre všetkých občanov.