Pracovné stretnutie so starostami  k modernému a prehľadnému výdaju stravy pre dôchodcov

Pozvanie k nám do strediska v súvislosti s vylepšením stravovacích služieb prijali starostovia mestských častí, z ktorých dôchodcovia sa u nás stravujú: starosta MČ Košice – Sever Ing. František Ténai, starosta MČ Košice – Staré mesto Ing. Igor Petrovčík, starosta MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce Mgr. Ing. Miloš Ihnát a starosta MČ Košice – Západ Mgr. Marcel Vrchota.

Vedenie strediska uplatňuje filozofiu kvalitného poskytovania sociálnych služieb v tímovej multidisciplinárnej forme a spoločného fungovania v procesoch. Pozvaní štatutári uvítali diskusiu k vylepšeniu systému stravovania, spojenú s  ochutnávkou obeda. 

Ukázali sme im našu Jedáleň aj vynovené spoločné priestory, ktoré majú naši prijímatelia v zariadení pre seniorov plne k dispozícii. Následná diskusia bola konštruktívna a podnetná. Rozobrali sme vízie a plány na ďalšie obdobie, návrhy, či prípadné pripomienky k stravovaniu. Padli aj pochvalné slová adresované nášmu personálu stravovacieho úseku. 

Jedným z našich spoločných cieľov pre rok 2023 je zaviesť v súčinnosti s týmito mestskými časťami moderný a prehľadný výdaj stravy pre našich dôchodcov. Stravovací systém, ktorý by mal poskytnúť úplný prehľad o objednávkach a výdajoch, pre správny a plynulý priebeh vydávania stravy.

Stravovanie považujeme v našej organizácii za dôležitú súčasť kultúry, preto kladieme dôraz aj na prostredie jedálne a potrebnú pohodu, so snahou rešpektovať potreby prijímateľov sociálnych služieb. Stravovanie poskytované v Jedálni na Garbiarskej spĺňa hygienické požiadavky na priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a prevádzku.

Prijímateľom umiestneným v zariadení pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby poskytujeme celodenné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na ich vek a zdravotný stav. Jedálny lístok zostavujeme a prispôsobujeme požiadavkám a diétam. Naši kuchári pripravujú  jedlá z kvalitných surovín. Dbáme na pestrosť a zloženie stravy, pretože výživová hodnota, obsah minerálov a vitamínov sú dôležitými predpokladmi pre pohodu, zdravie a vitálnosť ľudí v seniorskom veku.

Pre externých dôchodcov z mestských častí, ktorí poberajú stravu z našej Jedálne, sú k dispozícii jedálne lístky, ktoré sú vyvesené na oznamovacej tabuli a na webovej stránke Strediska sociálnej pomoci mesta Košice https://www.sspmk.sk/jedalny-listok-2/ 

Nutričná terapeutka zostavuje jedálne lístky pre tri druhy stravy. Pravidelne kontroluje technologické postupy pripravovanej stravy a dodržiavanie receptúr, tiež hygienické podmienky, kvalitu a chuť podávaných jedál. Počas pandémie, kedy bol veľký výpadok zamestnancov sa nám podarilo udržať plynulý chod stravovacej prevádzky a dodržať požadovanú kvalitu stravy.

Starostovia mestských častí vyjadrili prezentovaným plánom podporu. Chcú byť nápomocní a súčinní pri napĺňaní cieľa. Poďakovali našej pani riaditeľke za pozvanie a chutný obed, vedúcim zamestnancom za spoluprácu. Rozlúčili sme sa so slovami, že sa budeme spoločnými silami usilovať a spolupodieľať na rozvoji a skvalitňovaní stravovacích služieb v prospech našich dôchodcov.