Výzva na predkladanie ponúk – Cukrárenské výrobky – zrušená zákazka

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Cukrárenské výrobky“

Lehota na predkladanie ponúk je do 20.08.2019 do 11:00:00 hod.

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Informácia o zrušení VO