Výzva na predkladanie ponúk Maliarske a natieračské práce – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Maliarske a natieračské práce“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 16.07.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie cenových ponúk Maliarske a natieračské práce

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok

Priloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4232/summary