Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti C