Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti C

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti C“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 18.07.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4207/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.