Výzva na predkladanie ponúk – Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy typu Dodávka

Názov zákazky: „Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy  typu Dodávka“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 26.07.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk

Priloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená aj na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4377/summary