Výzva na predkladanie ponúk – Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb – opakovaná zákazka

Názov zákazky: „Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s elektro-hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík

Lehota na predkladanie ponúk je do 25.07.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk

Priloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená  aj na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4372/summary