Výzva na predkladanie ponuky – Chlieb a pekárenské výrobky

Názov zákazky:

„Chlieb a pekárenské výrobky“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14.06.2023 do 12:00:00 hod.

Zákazka je realizovaná prostredníctvom elektronického systému IS EVO.

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/oznamenia/470483