Výzva na predkladanie ponuky – Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy v časti D – schodisková rampa

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.05.2021 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12265/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.