Výzva na predkladanie ponuky – Rekonštrukcia časti „D“ – kúpeľne

Názov zákazky:

Rekonštrukcia časti „D“ – kúpeľne

Lehota na predkladanie ponúk je do 21.11.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5540/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.