Výzva na predkladanie ponuky – Rekonštrukcia časti „D“ – kúpeľne