Výzva na predkladanie ponuky – Stavebný dozor

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Stavebný dozor“

Lehota na predkladanie ponúk je do 03.12.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka

Priloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 3 Súhrnná technická správa SSPmK, Garbiarska 4, pavilón C