Výzva na predkladanie ponuky – Združená dodávka elektrickej energie

Zákazka s nízkou hodnotou

Názov zákazky: „Združená dodávka elektrickej energie

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 20.04.2022 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk Združená dodávka elektrickej energie

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka

Priloha č. 2 Čestné vyhlásenie – Zákaz účasti vo VO

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie – Konflikt záujmov