Zvládanie situácií „nekľudu“

Deeskalácia je zmierňovanie konfliktu, napätia alebo agresie. Do deeskalácie v sociálnych službách kladieme na prvé miesto prevenciu. Vedieť zvládať situácie „nekľudu“ a bezprostredného ohrozenia seba, alebo prijímateľov sociálny služieb, má byť základná zručnosť odborného zamestnanca pracujúceho v sociálnych službách. Je to nesmierne dôležité pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb. Verbálne, neverbálne prejavy, fyzické ataky prijímateľov sociálnych služieb majú rôzne prejavy a dôvody. Môžu to byť prejavy ich zdravotného stavu, zdravotného znevýhodnenia, momentálneho sociálneho stavu. Môže to byť aj prejav, odozva na naše správanie, naše nepochopenie, nevedomosť o spúšťačoch takéhoto správania. Dôležité je mať zostavený „písomný návod“ – rizikový a krízový plán, vedieť komu zavolať, kde sa bezpečne ukryť a ako ochrániť ostatných prijímateľov či zamestnancov. Mali by sme postupovať od prevencie, základných deeskalačných techník až po zvládanie situácie pomocou obmedzení, ak ide už o bezprostredné ohrozenie zdravia a života. Táto postupnosť je veľmi dôležitá pre bezpečie prijímateľov, aj pre zasahujúci personál. Všetko toto si mali možnosť odborní zamestnanci prejsť, pripomenúť si, aj naučiť sa, na vzdelávacej aktivite, ktorú pre nich zabezpečilo vedenie SSPmK v spolupráci s Tatra akadémiou. Prednášajúcim bol skvelý Mgr. Ivan Niko.