Efektívne riadenie a spolupráca s novo zvolenými zástupcami „Rady klientov“

Jeseň života si zaslúži rešpekt, úctu, toleranciu. Je dôležité, akým spôsobom je klientom v našom zariadení pre seniorov organizovaný deň, rešpektovanie ich autonómie i možnosť participácie. Dôležitá je ich bezpečnosť, súkromie, odborná úroveň, tiež kvalita poskytovanej opatrovateľskej aj ošetrovateľskej starostlivosti. To všetko sú atribúty, na ktorých nám v našom Stredisku sociálnej pomoci záleží. Filozofia prístupu k poskytovaniu kvalitnej sociálnej služby u nás na Garbiarskej, vyústila v tomto roku k voľbe nových zástupcov do Rady klientov. Činnosť Rady je jedným z efektívnych nástrojov, ako vo vzájomnej spolupráci s vedením strediska zabezpečovať kvalitnú starostlivosť. Základnou paradigmou pri pestovaní inštitucionálnej a etickej kultúry je rešpekt k zdravotnému stavu, súkromiu a osobnosti prijímateľa sociálnej služby. Zástupcovia klientov sa budú naďalej aktívne podieľať v čo najväčšej miere na všetkých záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Zástupcovia boli zvolení spomedzi klientov hlasovaním. Zástupcom za klientov za trakt B sa stal pán Otto Knotek, zástupcom za klientov za trakt D pán Pavel Robský. Srdečne blahoželáme k zvoleniu a prajeme veľa zdaru a síl v ich prospešnej práci v mene všetkých klientov.