Odvaha, zomknutosť, trpezlivosť a lojálnosť

Sme jedným z najväčších zariadení sociálnych služieb na Slovensku, čo do počtu klientov a tým aj početnosťou personálu. Je nás takmer 300 v budove s dvoma traktami, v ktorej sa nachádzajú ubytovacie i kancelárske a prevádzkové priestory, kde je po celý deň veľká migrácia osôb. Aj nás zasiahli mimoriadna situácia a následne aj núdzový stav v dôsledku šírenia ochorenia covid nečakane a potreba riešenia nových, s tým súvisiacich problémov súbežne s plnením stálych, bežných pracovných úloh. Začneme dosiahnutým výsledkom, na ktorý sme patrične hrdí, a to že sme obe vlny pandémie zvládli bez väčších následkov. V zariadení neprepukla epidémia, ochorenia sa vyskytovali sporadicky, v menších počtoch ochorení osôb, vďaka opatreniam, ktoré boli prijaté mnohokrát skôr, než boli navrhované Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, či Úradom verejného zdravotníctva.

Aj pri sprísňovaní opatrení na ochranu zdravia sa nám najmä vďaka manažmentu na čele s našou pani riaditeľkou Mgr. Zdenkou Slovikovou, vedúcou zdravotného úseku zariadenia pre seniorov na Garbiarskej PhDr. Petrou Lisánskou a vedúcou zariadenia opatrovateľskej služby na Južnej triede 23, Mgr. Henrietou Ptašinskou, podarilo zachovať uspokojenie základných sociálnych potrieb našich klientov a pridať nové náhradné spôsoby plnenia tak, aby sa klienti najmä po psychickej stránke vysporiadali s obmedzeniami pre nich najnepríjemnejšími, ktorými boli odlúčenie od rodín a obmedzenie pobytu mimo zariadenia. Citeľné napätie pri dlhom trvaní obmedzení sa začalo prejavovať v netrpezlivosti, nespokojnosti, ale aj agresivite niektorých klientov a rodinných príslušníkov, ktorí sa domáhali osobných stretnutí a to aj napriek riziku, ktoré to predstavovalo nie len pre nich, ale aj pre ďalších klientov a našich zamestnancov. Vedenie zariadenia veľmi profesionálne zvládlo manažovanie pandémie, kedy pani riaditeľka prejavila odvahu postupy prispôsobiť tunajším podmienkam, „ochutiť“ ich  aj ľudskosťou a citlivosťou a tvarovať ich nielen pre celú tunajšiu komunitu, ale pre každého jedného klienta individuálne, zohľadňujúc jeho zdravotný stav ale aj duševné rozpoloženie. Kooperácia najmä medzi vedúcou zdravotného úseku a vedúcou sestrou zariadenia opatrovateľskej služby a vedením zariadenia bola preverená ťažkými skúškami, v ktorých sa preukázali ich silné odborné aj morálne kvality.

Poďakovanie patrí aj ďalším vedúcim zamestnancom, ktorí zabezpečovali pri stálych covidových výpadkoch personálu chod zariadenia a plnenie pracovných povinností v sťažených podmienkach a ktorí sa promptne prispôsobovali okolnostiam a menili zaužívané pracovné postupy, ktoré zo dňa na deň nahrádzali novými, a to všetko bez zmeny výsledného efektu. Zachoval sa chod kuchyne, zariadenie zabezpečilo dodávku balenej stravy pre klientov individuálne na izby a naďalej dodávalo a roznášalo stravu ďalším zariadeniam a externým stravníkom. Veľké poďakovanie patrí zamestnancom zariadenia, ktorí si prešli skúškou ohňom, najmä zamestnanci – zdravotníci, opatrovatelia a sociálni pracovníci, ktorí bez výnimky všetci prijali za svoju povinnosť pracovať s ešte väčším nasadením aj s rizikom nákazy, pri výskyte ochorenia covid v zariadení.

Za podporu ďakujeme aj vedeniu mesta Košice, zamestnancom KSK, MPSVaR, ktorí prispeli k tomu, že zariadenie nebolo vystavené nedostatku ochranných pomôcok, dezinfekcie, hygieny, vitamínov pre klientov i personál, testov a iných, v tom čase nevyhnutných pomôcok a potrieb. V neposlednom rade naše poďakovanie patrí Asociácii poskytovateľov soc. služieb v SR, ktorej sme členom od roku 2019, najmä za ich cenné praktické a odborné rady, podporu aj pomoc. Aj vďaka nim sme v týchto náročných skúškach obstáli so cťou. Spôsob, akým je naše zariadenie manažované, prešlo veľkým testom kvality a odborných schopností na výbornú. Pridanou hodnotou v sústavne sa meniacej situácii boli aj kreativita, flexibilita, veľká empatia, trpezlivosť a hlboká ľudskosť. To v nás formuje a utvrdzuje nádej, chuť i odvahu robiť svoju prácu v našom zariadení aj naďalej a rásť profesionálne i osobnostne.

Vyjadrujeme svoje poďakovanie za odvedenú prácu, nadšenie, odvahu, zomknutosť, ale aj trpezlivosť a lojálnosť všetkým zainteresovaným za obdobie posledných dvoch rokov, ktoré nás všetkých preverili náročným covidovým obdobím.