Snažme sa porozumieť správaniu klienta

„Som profesionálny zamestnanec – nerobím len to, čo viem, ale viem, čo robím“.

V dňoch 26. a 27.9.2022 zorganizovalo vedenie zariadenia pre svojich zamestnancov na Garbiarskej, prednášky na tému „ SOM PROFESIONÁL“. Zamestnanci sa prihlásili a zapojili v hojnom počte. Prednášajúcim bol skvelý Mgr. Ivan Niko, ktorý na svojich prednáškach využíva praktické ukážky z priamej práce s klientom. Dozvedeli sme sa všetko to, čo v školách a na kurze opatrovania neučia. Mali sme sa možnosť dozvedieť, aké sú následky našej práce, našich rozhodnutí a postojov na správanie klienta, oboznámili sme sa s nástrojmi ako sa „rozhodnúť lepšie a pracovať profesionálne“, tiež ako využívať prostredie ako nástroj na správanie sa klienta a zamestnanca, v neposlednom rade, ako sa môžeme v pomáhajúcej profesii neustále zlepšovať a postupne si tak zvyšovať profesionalitu v našich zariadeniach sociálnych služieb. Tatra akadémia sa hlási k zmene sociálnych služieb na Slovensku a svojou troškou aj k tejto zmene napomáha. Je to zmena pohľadu na človeka odkázaného na pomoc iného človeka a zmena osobného postoja k ľudským právam, nielen k svojim osobným, keď ich potrebujeme, alebo nám ich niekto odopiera, ale hlavne k ľudským právam všetkých ľudí bez rozdielu pohlavia, rasy, náboženstva spoločenského a sociálneho postavenia.