Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia časti D – zrušená zákazka