Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia časti D – zrušená zákazka

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D“

Lehota na predkladanie ponúk je do 25.07.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia časti D

Príloha č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Výzvy – Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 1 k ZoD Opis predmetu zakazky

Priloha č. 3 Výzvy – Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 Výzvy – Zoznam poskytnutých služieb