Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy

Názov zákazky:

Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 26.09.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4928/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.