Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy