Výzva na predkladanie ponúk – Revízie elektr. rozvodov budov a odb. prehliadky el. spotrebičov

Názov zákazky:

„Revízie elektrických rozvodov budov a odborné prehliadky elektrických spotrebičov “

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 02.03.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6558/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.