Výzva na predkladanie ponúk – Servisná a revízna kontrolná činnosť elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP)

Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4,  040 01 Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 10.04.2020 do 12.00 hod. na novú lehotu do 17.04.2020 do 12:00:00 hod.

Košice dňa 09.04.2020


Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Servisná a revízna kontrolná činnosť elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP)

Lehota na predkladanie ponúk je do 10.04.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predloženie ponuky Revízia EPS a HSP

Zákazka ukončená

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk