Výzva na predloženie ponuky – Tonery

„Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4,  040 01 Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 20.09.2019 do 11.00 hod. na novú lehotu do 23.09.2019 do 11:00:00 hod.“

Košice dňa 20.09.2019

______________________________________________________________________________

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Tonery“

Lehota na predkladanie ponúk je do 20.09.2019 do 11:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk Tonery

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie