Výzva na predloženie ponuky – Tonery

„Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4,  040 01 Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 20.09.2019 do 11.00 hod. na novú lehotu do 23.09.2019 do 11:00:00 hod.“

Košice dňa 20.09.2019

______________________________________________________________________________

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Tonery“

Lehota na predkladanie ponúk je do 20.09.2019 do 11:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk Tonery

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D – nová lehota

„Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 19.08.2019 do 10.00 hod. na novú lehotu do 21.08.2019 do 10:00:00 hod.“

Košice dňa 16.08.2019

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D“

Lehota na predkladanie ponúk je do 19.08.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk Projektová dokumentácia časti D

Príloha č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Výzvy – Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 1 k ZoD Opis predmetu zakazky

Priloha č. 3 Výzvy – Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 Výzvy – Zoznam poskytnutých služieb